• WHS Bell Schedules

   

  REGULAR BELL SCHEDULE

  Warning Bell                                     8:55

  Period 1                                            9:00 – 10:20

  Period 2                                          10:26 – 11:41

  Period 3                                          11:47 –  2:13

                       Lunch 1                    11:58 – 12:28

                       Lunch 2                    12:33 –   1:03

                       Lunch 3                      1:08 –   1:38

                       Lunch 4                      1:43 –   2:13

  Period 4                                            2:19 –  3:40

   

                              

  2-HR DELAY BELL SCHEDULE 

  Warning Bell                                    10:55

  Period 1                                           11:00 – 11:40

  Period 3                                           11:46 –   2:08 

                         A Lunch                    11:53 – 12:23

                         B Lunch                    12:28 – 12:58

                         C Lunch                      1:03 –  1:33

                         D Lunch                      1:38 –  2:08

  Period 2                                             2:14 –  2:54

  Period 4                                             3:00 –  3:40

       
       

  2-HR EARLY DISMISSAL BELL SCHEDULE 

  Warning Bell                                     8:55

  Period 1                                            9:00 –  9:40

  Period 2                                            9:46 –  10:26

  Period 3                                          10:32 –  12:54 

                         A Lunch                   10:39 – 11:09

                         B Lunch                   11:14 – 11:44

                         C Lunch                   11:49 – 12:19

                         D Lunch                   12:24 – 12:54

  Period 4                                             1:00 –  1:40

   

  ADVISORY BELL SCHEDULE 

  Warning Bell                                     8:55

  Period 1                                            9:00 –  10:10

  Advisory (Stay in Period 1)             10:10 –  10:40

  Period 2                                          10:46 –  11:56

  Period 3                                          12:02 –   2:27

                         A Lunch                   12:12 – 12:42

                         B Lunch                   12:47 –   1:17

                         C Lunch                     1:22 –  1:52

                         D Lunch                     1:57 –  2:27

  Period 4                                            2:33 –  3:40