• WHS Bell Schedules

   

  Regular Bell Schedule

  Warning Bell                                     8:55

  Period 1                                            9:00 – 10:35

  Period 2                                          10:41 – 12:01

  Period 3                                          12:07 –  2:18

                       A Lunch                    12:03 – 12:33

                       B Lunch                    12:38 –   1:08

                       C Lunch                      1:13 –   1:43

                       D Lunch                      1:48 –   2:18

  Period 4                                            2:24 –  3:40

   

                              

  2-hr Delay Bell Schedule 

  Warning Bell                                    10:55

  Period 1                                           11:00 – 11:45

  Period 3                                           11:51 –   2:03 

                         A Lunch                    11:48 – 12:18

                         B Lunch                    12:23 – 12:53

                         C Lunch                    12:58 –  1:28

                         D Lunch                      1:33 –  2:03

  Period 2                                             2:09 –  2:49

  Period 4                                             2:55 –  3:40

  2-hr Early Dismissal Bell Schedule 

  Warning Bell                                     8:55

  Period 1                                            9:00 –  9:54

  Period 2                                          10:00 –  10:38

  Period 3                                          10:44 –  12:55 

                         A Lunch                   10:40 – 11:10

                         B Lunch                   11:15 – 11:45

                         C Lunch                   11:50 – 12:20

                         D Lunch                   12:25 – 12:55

  Period 4                                             1:01 –  1:40

   

  Half Day Bell Schedule 

  Warning Bell                                     8:55

  Period 1                                            9:00 –  10:23

  Period 3                                          10:29 –  12:40

                         A Lunch                   10:25 – 10:55

                         B Lunch                   11:00 – 11:30

                         C Lunch                   11:35 – 12:05

                         D Lunch                   12:10 – 12:40